Objectius i funcions

 

El 1985, la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar la constitució del Departament de Filologia Espanyola i Moderna. En aquell moment, el departament estava format per dinou professors i deu àrees de coneixement adscrites. Quatre anys més tard, el 1989, s'aprova el reglament que regeix els departaments i que els dota de capacitat per planificar la seva docència, desenvolupar activitats de recerca o proporcionar assessorament tècnic a entitats públiques i privades. L'any 1995, el departament passa a denominar-se Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, nom que mantindrà fins a l'any 2011, en què, amb l'entrada dels estudis de grec, es canvia a Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. El 1999, el departament havia duplicat la seva plantilla i ha seguit creixent fins a l'actualitat, amb més de cent professors repartits entre les seus de Palma, Menorca i Eivissa.
 
En el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica conviuen actualment nou àrees de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura, Filologia Alemanya, Filologia Francesa, Filologia Gallega i Portuguesa, Filologia Grega, Filologia Anglesa, Filologia Llatina, Llengua Espanyola i Literatura Espanyola, amb presència en la pràctica totalitat de les titulacions de grau de la Universitat.
 
Les funcions del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica són:
• Coordinar la docència adscrita a les seves àrees de coneixement d'acord amb els centres on aquesta tingui lloc.
• Organitzar i impulsar la investigació del seu professorat.
• Organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau, així com coordinar i supervisar l'elaboració de tesis doctorals.
• Promoure el desenvolupament de cursos d'especialització i perfeccionament per als titulats universitaris.
• Impulsar la renovació científica, tècnica i pedagògica dels seus membres.
• Fomentar amb altres departaments la coordinació en els aspectes que els siguin comuns, així com fomentar la creació de programes i activitats interdisciplinaris i interdepartamentals.
• Promoure la participació i l'assessorament en la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic.